Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://skontex.com.

Polityka prywatności sklepu skontex.com

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

obowiązująca od 25 maja 2018 r.

www.kodyfine.pl – Krysztof Granica właściciel portalu internetowego www.skontex.com, chroni prywatność osób korzystających z usług/portalu internetowych i ich danych osobowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania ze sklepu internetowego www.kodyfine.pl Administrator przyjął niniejszą „Politykę Prywatności”, w której określone są: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Definicje
 1. Administrator – “ŚWIAT ZABAWEK GRANICA KRZYSZTOF”, NIP:8762307190, 86-300 Grudziądz, sklep internetowy www.kodyfine.pl
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o możliwym do zidentyfikowania Użytkowniku, tj. osobie, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Profilowanie – każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które polega na wykorzystaniu danych zgromadzonych przez Administratora do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności ich analizy lub prognozy aspektów dotyczących danych zgromadzonych przez Administratora albo wnioskowania o cechach oraz czynnikach osobowych Użytkownikach innych niż zgromadzone przez Administratora;
 4. Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Administratorem, jego kontrahenci, które świadczą Administratorowi swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe;
 5. Profil – zbiór informacji dotyczących Użytkownika o charakterze osobowym i behawioralnym, gromadzone przez Administratora, a związanych z jego czynnikami osobowymi;
 6. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Serwis – portal internetowy należący do i zarządzany przez Administratora, w ramach którego Administrator świadczy swoje usługi, znajdujący się pod adresem: home.pl
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu;
 10. Usługi – zespół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności za pośrednictwem Serwisu, a także usługi marketingu bezpośredniego;
 11. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator, czyli www.kodyfine.pl, Firma: Świat Zabawek Granica Krzysztof , NIP:8762307190, REGON:363783819– zameldowany w 86-300 Grudziądz, woj. Kujawsko-pomorskie W razie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących Użytkownikom praw, kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@kodyfine.pl lub
 2. za pomocą formularza kontaktowego lub danych kontaktowych dostępnych pod adresem https://kodyfine.pl/kontakt/

Podstawa prawna: obowiązek informacyjnyart. 13 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

W związku z tym, że Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu zapewnienia przejrzystości informacji, pogrupowaliśmy je przez pryzmat celów przetwarzania danych.

Cel 1: Korzystanie z Serwisu

Rodzaje Usług:  Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Zakres danych:  W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisach, w tym rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, tj.: dane dotyczące oglądanych podstron oferowanych w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna:  niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

Cel 2: Nawiązywanie kontaktu z Administratorem

Rodzaje Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przekazane w ramach formularza kontaktowego, w e-mailu lub podczas rozmowy telefonicznej; w celu odebrania wiadomości wysłanej do Administratora za pomocą formularza kontaktowego oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, w tym udzielenie odpowiedzi i prowadzenie dalszej korespondencji;

Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres reprezentowanego przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: niezbędność do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) orazprawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel 3: Statystyka korzystania z poszczególnych funkcji i części Serwisu, popularności podstron oraz ułatwienie korzystania z Serwisu

Zakres danych:  W tych celach dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, w tym rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna:  prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawianiu funkcjonalności Serwisu

Cel 4: Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych:  W tym celu Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe podane w przypadku zawarcia z Administratorem umowy, w szczególności imię, nazwisko, firmę, adres siedziby, numery identyfikacyjne z odpowiednich rejestrów oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna:  prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Cel 5: Marketing i remarketing

Rodzaj Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych, celem jak najlepszego dopasowania oferowanych Użytkownikom produktów lub usług do ich aktualnych potrzeb.

Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego, tj. imię i nazwisko, adres e-mail (w przypadkach, w których została udzielona zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) oraz dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies w szczególności historię odwiedzonych podstron Serwisu, preferencje osobiste, zachowania, zainteresowania, historię wyszukiwania, historię zamówień, kliknięcia w Serwisie, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące wyświetlania i korzystania z określonych usług/produktów w Serwisie, aktywność związaną z komunikacją z Administratorem.

Remarketing: W celu dotarcia do Użytkowników z komunikatami marketingowymi Administratora poza Serwisami, Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych Administratora, w tym informacji handlowych, na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy (m.in. Google, Facebook) instalują np. odpowiedni kod lub piksel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkowników w Serwisie. Informacje te dotyczą aktywności Użytkowników w Serwisie, w szczególności historii odwiedzonych podstron Serwisu.

Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) orazprawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim usług lub produktów Administratora.

 1. Pliki cookies

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu, Administrator może, za pośrednictwem Serwisu, instalować na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki tekstowe, zwane plikami cookies, których w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Użytkownika lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisie.

Podanie przez Użytkownika danych objętych plikami cookies jest dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.

Cele, w których Administrator używa pilków cookies, nie wymagają jednakże zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą. Wobec powyższego Administrator nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.

W związku z powyższym Administrator informuje o tym Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności. W takich przypadkach zastosowania nie mają uprawnienia opisane w punkcie X, chyba że Użytkownik, którego dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących mu na mocy RODO, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających go zidentyfikować.

Podstawa prawna: art. 11 RODO.

Rodzaje cookies

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

 1. sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
 2. trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

 1. własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych Serwisów,
 2. osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze Serwisy.

Cele używania plików cookies

Optymalizacja korzystania z Serwisów (niezbędne i analityczne cookies)

Administrator używa własnych plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikowi wygody korzystania z Serwisie, w tym w celu ograniczania liczby emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji polityki prywatności oraz wykorzystywaniu plików cookies). Administrator używa plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji Użytkownika.

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)

Administrator używa plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcje Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Administratorowi analizować wydajność Serwisu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcji i usług.

Śledzenie aktywności w Serwisach (analityczne cookies)

Administrator używa własnych plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika na potrzeby analizy aktywności Użytkownika w Serwisach, określenia jakie czynności podejmował Użytkownik na stronach Serwisów, w szczególności które podstrony wyświetlał Użytkownik i na których spędził najwięcej czasu. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają Administratorowi ocenić, czy przekaz kierowany do Użytkownika za pomocą Serwisu jest jasny, a Serwis nie wymaga żadnych zmian układu treści.

Wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika (reklamowe cookies)

Pliki cookies Administratora oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Użytkownika, jeżeli odwiedził wcześniej Serwis. Te pliki cookies pamiętają, że Użytkownik odwiedził nasz Serwis i jakie aktywności w nim wykonał. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

Rezygnacja z cookies

Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

W celu uzyskania dalszych informacji nt. możliwości rezygnacji z korzystania z plików cookies i usunięcia wszelkich plików cookies utworzonych przez Administratora, Administrator zachęca do skontaktowania się z nim w jeden z możliwych sposobów opisany w niniejszej polityce prywatności.

 1. Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z niektórych Usług. Dane obligatoryjne są oznaczone w Serwisie za pomocą gwiazdki. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i Profilowanie

Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione starania, aby dopasować ofertę produktów/usług własnych oraz wszelkich komunikatów marketingowych kierowanych do Użytkowników do ich zainteresowań i preferencji. W tym celu może dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które nie przybiera jednakże formy Profilowania. Administrator może korzystać jednakże z efektów Profilowania dokonanego przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) podczas kierowania do Użytkowników komunikatów marketingowych i remarketingowych.

Administrator zaznacza jednocześnie, iż targetowanie oraz personalizacja komunikacji marketingowej Administratora, w szczególności ofert oraz informacji handlowych, w oparciu o zebrane dane behawioralne (związane z zachowaniem Użytkownika i jego aktywnością w Serwisie, w szczególności historii odwiedzonych podstron), o ile nie jest efektem wnioskowania o innych cechach i czynnikach osobowych Użytkownika na podstawie danych zgromadzonych przez Administratora, nie stanowi Profilowania.

Powyższe działania i podejmowanie decyzji ma charakter zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – i występuje w sytuacji, kiedy określone działanie lub zaniechanie Użytkownika w Serwisie, powoduje wyświetlenie mu określonego komunikatu handlowego – tożsamego dla wszystkich Użytkowników, którzy zachowali się podobnie. Taki komunikat nie jest bowiem kierowany do Użytkownika w oparciu o założenie poczynione w zautomatyzowany sposób przez Administratora, a w związku z konkretnymi, dostarczonymi przez Użytkownika informacjami.

Po zważeniu interesów Administratora oraz interesów, praw i wolności Użytkowników, Administrator uznał, że prezentowanie Użytkownikom treści w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, nie będzie ingerować nadmiernie w prywatność Użytkowników ani nie będzie stanowić dla nich nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniono w szczególności, co następuje:

 1. przesyłanie komunikatów marketingowych na adres e-mail jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania takich komunikatów w wiadomościach e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego);
 2. dane gromadzone przez Administratora są wykorzystywane w celu indywidualizacji komunikacji z Użytkownikiem, przy zachowaniu odpowiednich gwarancji ochrony prywatności Użytkowników, w szczególności Administrator gromadzi dane podane przez Użytkowników oraz dane behawioralne związane wyłącznie z aktywnością Użytkowników w Serwisie, nie zaś dane wrażliwe, dotyczące życia prywatnego lub aktywności na innych stronach internetowych;
 3. Administrator nie wnioskuje o efektach pracy Użytkownika, jego sytuacji ekonomicznej, czy zdrowiu;
 4. decyzje oparte o zautomatyzowane przetwarzanie, nie wpływa istotnie na sytuację prawną Użytkowników;
 5. przetwarzanie danych przez Administratora nie następuje w sposób wyłącznie zautomatyzowany;
 6. Użytkownik ma możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie informacji handlowych i przetwarzania jego danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem.

Powyższe pozwala przyjąć, że zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i podejmowanie decyzji nie stanowi istotnego zagrożenia dla praw i wolności Użytkowników, nie wywołuje istotnych skutków prawnych wobec nich i nie jest nadmiernie uciążliwe, a w konsekwencji – nie istnieją przesłanki uniemożliwiające przyznanie interesom Administratora nadrzędnego charakteru.

Konsekwencjami zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie wyłącznie zróżnicowanie kierowanych do nich komunikatów marketingowych, w zależności od podjętych przez nich ich aktywności w Serwisie.

W związku z powyższym Użytkownikom przysługują dodatkowe prawa, opisane szczegółowo w punkcie X.

 1. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 16 lat lub uzyskać zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Administrator nie zamierza w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od dzieci poniżej 16 lat bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom. W zależności od okoliczności, podmioty te mogą podlegać poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników (administratorzy).

Mimo najwyższy starań Administratora, może okazać się, że poniższa lista nie jest kompletna i nie wskazuje wszystkich odbiorców danych zgromadzonych przez Administratora. Wynika to, z tego, że część odbiorców danych korzysta ze swoich podwykonawców albo zleca czynności innym odbiorcom danych lub za pośrednictwem innych odbiorców danych.

Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmioty powiązane

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom powiązanym z Administratorem, w szczególności partnerom biznesowym, którzy są niezbędni do wytworzenia zleceń powierzonych Administratorowi. Podmioty te stosują tożsame środki ochrony danych osobowych, zasady i cele ich przetwarzania, co Administrator, a w stosunku do udostępnianych danych występują jako administratorzy lub podmioty przetwarzające.

Lokalizacja. Podmioty powiązane mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Usługodawcy

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wspierające prowadzoną przez niego działalność, np. dostawcom narzędzi marketingowych, księgowości, doradcom prawnym.

Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z usług podmiotów, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników wyłącznie na jego zlecenie. Są to m.in.. podmioty dostarczające usługi hostingowe, przestrzeń dyskową w chmurze, dostarczają systemy marketingowe (np. do wysyłki newsletterów i innych e-maili), do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych itp.

Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe:

– Agnat Sp. z o.o.
Gdańska 119
85-022 Bydgoszcz

– MICROSOFT CORPORATION z siedzibą w Redmond, WA 98052-7329 (administrator usługi OneDrive);

Administratorzy. Administrator korzysta także z usług podmiotów, które nie działają wyłącznie na jego zlecenie i same ustalają cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Są to podmioty świadczące głównie usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzące badania statystyczne.

Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi administratorami danych osobowych:

– Facebook Ireland Limited,

– Google LLC.

Lokalizacja. Usługodawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże niektórzy spośród Usługodawców mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W przypadkach, w których powyższe wymaganie nie zostało spełnione, Administrator zapewnia zgodność przetwarzania danych z RODO poprzez odbieranie od Użytkowników zgody na takie przekazanie, a w razie jej braku – wyłączenie danych osobowych takiego Użytkownika od przekazania do państwa trzeciego.

 1. Osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora

Administrator udostępnia dane osobowe wszelkim osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych w jego imieniu, co wynika z faktu, iż na co dzień za działaniami Administratora stoją ludzie ????

 1. Organy państwowe

Dane osobowe są udostępniane także wtedy, gdy zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, czy organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (GIODO/PUODO).

 1. IX.Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez cały okres korzystania z Usług Serwisu w celu świadczenia Usług, jak również do celów marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie, wykonania prawa sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego lub wykonania uprawnienia z tytułu prawa do usunięcia danych, a w przypadku braku takich działań – przez okres przydatności dla celów, w jakich zostają zebrane, istotnej zmiany przedmiotu działalności Administratora, zakończenia działalności marketingowej Administratora lub zakończenia prowadzenia działalności przez Administratora w zakresie, w jakim prowadził działalność w dniu gromadzenia danych. Po upływie 6 lat od zakończenia współpracy z Administratorem dane Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem umowę, zostają zanonimizowane, spseudonimizowane lub w całości usunięte.

Dane osobowe Użytkowników, którzy nie skorzystali z Usług oferowanych w Serwisie, a wyłącznie przeglądali jego treści, przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Administrator zapewnia realizację poniższych uprawnień Użytkownikom poprzez skontaktowanie się z nim w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II.

Prawo cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z Usług. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które odbywa się na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą, na przykład w celu realizacji umowy między Administratorem, a Użytkownikiem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym także zautomatyzowanego, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

Niezależnie od powyższego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Administratora, jest traktowana jak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym Profilowania w celach marketingowych i gwarantuje zaprzestanie ich dalszego przetwarzania w tym celu.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie wykazać innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wniósł sprzeciw, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, usunie niezwłocznie dane osobowe takiego Użytkownika.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Prawo powyższe przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego przepisami obowiązującego prawa;

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenia dokonuje się na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – ograniczenia dokonuje się do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Każdy ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe określonej osoby, a jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych do państwa trzeciego;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest możliwe poprzez kontakt z Administratorem, a Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Użytkownik ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Administrator przesyła dane w postaci pliku w formacie *.csv. Format ten jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora

W każdym przypadku, w którym następuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do zakwestionowania decyzji podjętej w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wyrażenia swojej opinii w przedmiocie podjętej decyzji i do żądania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Interwencja ludzka jest realizowana poprzez ponowną ocenę cech, czynników i przesłanek, jakie zostały uwzględnione przy zautomatyzowanym podjęciu decyzji przez upoważnioną przez Administratora osobę i wydanie decyzji innej, niż dotychczasowa lub jej podtrzymanie.

Prawo powyższe nie przysługuje w przypadku, gdy taka decyzja nie wywołuje Użytkownika żadnych skutków prawnych lub wpływ na jego sytuację jest znikomy, a także w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych Użytkownika nie następuje w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

Jeżeli natomiast decyzja podjęta w zautomatyzowany sposób: (i) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Administratorem; (ii) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; oraz (iii) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą – wyrazem powyższego prawa, przysługującego Użytkownikowi, jest prawo do niepodlegania w zupełności decyzjom podejmowanym w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W razie wniesienia żądania skorzystania z niniejszego prawa, Administrator podejmuje wszelkie rozsądne środki, aby proces podejmowania decyzji nie pozostawał wyłącznie zautomatyzowany, tj. aby zapewnić obecność czynnika ludzkiego w co najmniej jednym z jego etapów.

Podstawa prawna: art. 22 RODO.

 1. Czas reakcji

Jeżeli Użytkownik, korzystając z uprawnień opisanych w punkcie X, występuje do Administratora z odpowiednim żądaniem, Administrator niezwłocznie rozpatruje to żądanie pozytywnie lub negatywnie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – zachowanie miesięcznego terminu jest niemożliwe, Administrator dopełni obowiązku rozpatrzenia żądania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistniałych okolicznościach.

 1. Skargi i wnioski

Administrator zachęca do zadawania pytań i składania wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz realizacji przysługujących im uprawnień.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych, jeżeli uważa, że jej prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane jej na mocy RODO zostały przez Administratora naruszone.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator i podmioty, z którymi współpracuje, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Serwisu, m.in.  poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas dostępu do Serwisu, co zapewnia ochronę wprowadzanych danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 1. Zmiany do Polityki Prywatności

Stosownie do potrzeb Administrator możemy zmieniać i aktualizować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail nadaną do Użytkowników.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów
  Scroll to Top